تبلیغات
شسته *رفته
شسته *رفته

!!به آنان كه میگویندنرم است نرم , سخت میگویم جنگ است جنگ

اللهم إنی أسئلک الأمان یوم لاینفع مال ولابنون إلامن أتی الله بقلب سلیم و أسئلک الأمان یوم یعض الظالم علی یدیه یقول یالیتنی اتخذت مع الرسول سبیلاو أسئلک الأمان یوم یعرف المجرمون بسیماهم فیؤخذبالنواصی والأقدام و أسئلک الأمان یوم لایجزی والدُعن ولده ولامولودهوجازِعن والده شیئا إن وعدالله حق و أسئلک الأمان یوم لاینفع الظالمین معذرتهم و...

این روزها نمیدانم چه اتفاقی افتاده که هرروزبنحوی ازاسراربعضی آدم ها مطلع میشوم ودانستن این اسرارسینه ای مطمئن وامین میخواهدبرای حفاظت ازاسرارخلق خدا,دلم پرازدرد میشودوقتی میفهمم که دوستی مدتها دررنج وعذاب بوده است ومن که نام خودم رادوست میگذارم ازمشکلش بیخبربوده ام.بعضی ازروی دلسوزی میگویند زیاد خودت را درگیرمشکلات دیگران نکن؛وقتی نگاه میکنم میبینم که اولامن تجسس نکرده ام بلکه ناخودآگاه مطلع شده ام وبعدهم یادسخن مولایم علی(ع) میفتم که فرموده است:هرکس این خبررابشنودکه باظلم خلخال ازپای یک زن یهودی درآورده اندوازشدت ناراحتی نمیرد,مسلمان نیست!

گویا این بی تفاوتی ما درجامعه بوده که باعث شده عده ای همیشه ظلم کنندوعده ای دیگه برای حفظ آبرویشان خم به ابرونیارند ودم ازمشکلاتشان نزنند,قصد ندارم مشکل این دوستان راذکرکنم بلکه تذکری است برای خودم که بیدارترباشم وهشیارتر!جامعه ای که میخواهدآماده ظهورباشدومدیریت جامعه مهدوی رابدست بگیرد نمیتواندونبایدنسبت به حوادث پیرامونش بی عاروبی دغدغه وبی تفاوت باشد.چه آن حوادث سیاسی باشدیافرهنگی؛چه درد دین باشدوچه مشکل همسایه ودوست!جامعه مهدوی بایدآماده وهشیار,فعال وخدمتگذار,متخصص ومتعهد,دلسوزومهربان باشد تا بتواند دردی را دواکند وباری رابردارد وگرنه نمیتواندادعاکند که منتظراست؛ نمیتواند ادعای یاوری امامش راداشته باشد درحالیکه خلق خداومشکلاتشان رانادیده گرفته است.مانه تنهابایدخودراآماده ظهورامام کنیم بلکه مهمترازآن بایدخودراآماده پذیرش مسئولیت های بعدازظهورومدیریت جامعه امام زمانی کنیم وبدانیم که ظهورامری حقیقی ونزدیک است انشاالله!

"إنهم یرونه بعیداونراه قریبا"

 

پ.ن1:دوستان چندروزیست خیلی دلم گرفته است ومحتاج دعای دوستان هستم وبخصوص هرکسیکه این روزهامشهدیاکربلامیرود؛برخی دوستانم این شبها کربلاونجف بوده اندو مناطق عملیاتی جنوب (کربلای ایران) ومنِ جامانده بحالشان حسرت میخورم!

پ.ن2:زمان درازیست که چشم براهیم اماهیچ کاری نمیکنیم,خودمان هم مانده ایم که چه انتظاریست که نمیدانیم چه کسی قراراست بیایدوما چشم انتظاروچشم براه چه کسی هستیم وقراراست چه بکندومااین وسط چکاره ایم اماهرچه هست فقط یک جمله میگویم: "هرکجاهست خدایابسلامت دارش!

پ.ن3:زودترازینا میخواستم بیام ولی متأسفانه اینترنتمون کانکت نمیشد,بیخیال مطلب نوشتن شدم وتراوشات ذهنیم پریدوحالام که اومدم اینجوری!!!


نوشته شده در جمعه 14 مهر 1391 ساعت 12:38 ب.ظ توسط سفیر نفیر نظرات |

15ام شهریوروبلاگم دو(2)ساله شدراستش وقت نکردم واسه خودم تولدبگیرم؛هرچندکه کارخاص وچشمگیری هم نداشتم که نیازبه تولدوتبریک باشه.گفتم که نگیدنگفت!به هرحال تولده دیگه,مبارکم باشه!
این روزا خیییییییییییلی محتاج دعای دوستان هستم,کلاسای دانشگاهم که دیگه داره شروع میشه؛پس هرکی این پست رومیخونه واقعابرام دعاکنه.مشغله زیاد و وقت کمه دعاکنیم خدابه وقت وعمرمون برکت بده(ان شاءالله)
برای همه دوستان چه آنهایی که امسال دانشجو میشوندو چه آنهایی که دارندتبدیل به فسیل میشوند و چه بقیه آنهایی دراین بین اند دعامیکنم درتمام مراحل عمروتحصیل وزندگی وانجام وظیفه دانشجویی وافسرجوان بودن موفق ومؤیدباشند.
شماهم برای من دعاکنید!

«اللهم عجل لولیک الفرج»

پ.ن1:خیلی خودموتحویل گرفتما!!!!!!!!!!!!
پ.ن2:دعاکنیدآدم بشم وبجای تولدگرفتن ألکی ودرنوشابه بازکردن واسه خودم وظایفمودرست انجام بدم .
پ.ن3:اللهم اجعل عواقب امورناخیرا!


نوشته شده در جمعه 17 شهریور 1391 ساعت 05:49 ب.ظ توسط سفیر نفیر نظرات |

منم مثل خیلی ازدوستان ودلسوزان مجازی ازپوشش جدی رسانه ملی درموردالمپیک لندن وبهای بیش ازاندازه به این موضوع وبرعکس بی توجهی به مسئله کشتارمردم مسلمان میانمارناراحتم ودلگیر,والان هم برای مردم آذربایجان خودمان که زلزله زندگیشان رامختل کرده بسیارناراحتم؛راستش قصدداشتم نقدی براین مسائل بنویسم اماازآنجایی که مطالب دوستان وفعالان فرهنگی رادرفضای سایبرمناسب دیدم این کاررابیهوده انگاشتم.
بنظرم بهترآمددرموردیک موضوع دیگرکه درواقع زیربنای همه این نقدهاست بنویسم وآن هم پرداختن به بیانات امام خامنه ای بویژه ازاوایل ماه مبارک رمضان است.
امام خامنه ای(مدظله العالی)دربیاناتشان درماه مبارک درجمع دانشجویان(91/5/16) برلزوم آرمانگرایی درچندین حیطه تاکیدکردند؛

آرمانگرایی درمعنویت واخلاق,آرمانگرایی درعلم,آرمانگرایی درسیاست آرمانگرایی درهمه امور؛و آقاتاکیدفرمودندکه آرمانگرایی باپرخاشگری درامورواحساساتی تصمیم گرفتن وعمل کردن فرق دارد!
دوستان بنظرشماچرادرصحبتهای اخیررهبری ونه تنهادر این دیدارایشان برلزوم آرمانگرایی تاکیدمیکنند؟ازنظربنده قشردانشجو و دانشگاهیان ازآرمانگرایی فاصله گرفته وتنزل پیداکرده اند وشایدبه نحوی نسبت به کاستی ها و مسائل قانع شده اند!
دوستان اگرطبقه جوان کشوروبخصوص دانشجویان وافسران جوان آرمانگرا و آرمانخواه باشندومطالبات جدی و والا و بالایی درشأن انقلاب داشته باشندو پشت سرش پیگیراین مطالبات باشند,کمتراتفاق میفتدکه مسئولین چه درصداوسیما وچه درجاهای دیگرمغایربااسلام وانقلاب قدم بردارند؛چراکه میدانندبه مجردیک حرکت غیراسلامی یا غیرانقلابی موج انتقادجوانان است که به سمتشان سرازیر میشود.این آرمانگرایی بایددرما نهادینه شودتامنتظراتفاق خاصی درگوشه وکنارنباشیم بلکه همیشه بیدارومطالبه گروطلبکارباشیم والبته خودمان هم تلاشگرودرصحنه!نه تماشاچی!!!!!!!!!!!

ببینیدآقادرجمع اساتیددانشگاه(91/5/22) میفرمایند:
«وضعیتى كه امروز در دنیا هست، وضعیت تحول است. اوضاع جهان در حال تبدیل به یك شكل جدید و هندسهى جدید است. اگر بخواهیم در گذشتههاى نزدیك - مثلاً در حدود یكى دو قرن - نظیرى براى این پیدا كنیم، تقریباً شبیه اوضاعِ بعد از جنگ بینالملل اول، البته در جهت عكس آن است؛ آن روز هم هندسهى سیاسى و اقتصادى دنیا تغییر اساسى و بنیادى كرد. یا قبل از آن، در دورانى كه اروپائىها استعمار را شروع كردند؛ یك وضعیت جدیدى در دنیا به وجود آمد، شكل عمومى دنیا عوض شد. تحولاتى كه امروز مشاهده میشود، از این جنس است؛ جنس تغییر شكل عمومى دنیا؛ البته در جهت عكس آن دو مثالى كه زدم؛ در جهت تبادل قدرت و توانائىهاى عمومى بین شرق و غرب، یا بین بخشى از ملتهاى دنیا با بخش دیگر. پیداست كه به سوى تحولات تازهاى داریم پیش میرویم.
منكر هم نمیتوان شد كه كشور ما در این تحول، در این ماجرا، در این داستان طولانى، یك جایگاه ویژهاى دارد. ما در این قضیه، یك تماشاچى نیستیم، یك عنصر بركنار نیستیم؛ كشور ما یك جایگاه ویژهاى دارد.
بنابراین وضع دنیا كه در آستانهى یك تحول یا در حال یك تحول است، قابل انكار نیست؛ موقعیت ویژهى كشور هم قابل انكار نیست. حالا اینجا یك سؤالى مطرح میشود. سؤال این است كه آیا دانشگاه كشور - و نیز البته حوزهى علمیه - در قبال این حوادثى كه در دنیا دارد اتفاق مىافتد، مسئولیتى دارد یا نه؟ من میخواهم شما اساتید محترم، دانشمندان محترم، نخبگان بزرگ كشور، این را مورد توجه قرار دهید. آیا در یك چنین شرائط به این اهمیت و حساسیت، دانشگاه یا حوزه میتوانند براى خودشان یك مسئولیتى تعریف نكنند و نقش تماشاچى داشته باشند؟ چه برسد به اینكه خداى نكرده بخواهند نقشى در حمایت از جبههى مقابلِ جبههى حق به عهده بگیرند.»


دوستان مجازی وفعالان فرهنگی میخواهم بعنوان یکی ازدانشجویان دغدغه مندوانشاالله افسران جوان جنگ نرم این نکته رهبری راباجدیت عرض کنم که امروزوظیفه مادانشجویان منحصردردرس وکلاس ومسائل کشورنیست دغدغه مافراترازاینهاست همچنانکه اینهاهم هست؛وظیفه مایک دغدغه جهانی است و وظیفه مابسیاخطیر,مهم وسنگین ودرعین حال ارزشمنداست.ببینیددوستان مابجای پرسه زدن درسایتها و وبلاگها و وقت گذرانی های بیهوده بایدمبانی دینی واعتقادیمان راتقویت کنیم وازسایت ها و خبرگزاری هافقط برای اطلاع ازاوضاع روز و برخی مسائل کمک بگیریم نه اینکه آنهارامنبع بالابردن سواددینی وسیاسی ومعرفتی خودکنیم که اگرچنین کنیم بفرموده نائب امام زمانمان و ولی فقیهمان و رهبر و حاکممان  و هرچه میخواهیدبگوییدکاری غلط است.
آقادرجمع دانشجویان(91/5/16):

«اولاً معرفتهاتان را بالا ببرید. عزیزان من! سقف معرفت خودتان را، سایتهاى سیاسى و اوراق روزنامه‌ها و پرسه زدن در سایتهاى گوناگون قرار ندهید؛ سقف معرفت شما اینها نیست. البته من امروز از این حرفهائى كه زدند، حقیقتاً لذت بردم؛ حرفهاى خوب، حرفهاى پخته، تعبیراتِ جاافتاده، جمله‌بندى‌هاى درست؛ این خوشحال‌كننده است. من میخواهم بگویم هرچه میتوانید، اولاً در این بخش كار كنید. سطح معرفت را بالا ببرید. با قرآن، با نوشتجات مرحوم شهید مطهرى، با نوشتجات فضلاى بزرگى كه خوشبختانه امروز در حوزه‌هاى علمیه حضور دارند، آشنا شوید. امروز فضلاى جوانى در حوزه‌هاى علمیه هستند كه میتوانند در این قسمت به مجموعه‌ى جوانهاى دانشگاهى یارى بدهند؛ كمااینكه كارهاى خوبى هم دارد انجام میگیرد. سطح معرفت دینى بالا برود؛ این یكى از كارهاست كه حتماً لازم است. به نظر من آن كارى كه مهم است انجام بگیرد، مطالعات اسلامى است.»

خلاصه من میخواهم به دوستان خودم دراین فضابگویم که اگرپیگیرفرمایشات رهبری درچندساله اخیربوده باشید حتما لزوم برگزاری کرسی های آزاداندیشی درفضای دانشجویی ودانشگاهی راکه بقول فرموده خودشان صدبارتاکیدکرده اند,فهمیده ایدوفهمیده ایم انشاالله!!!!!!!!!
بنده بنظرم می آیدباتوجه به اتفاقات وتحولات ایران وجهان ,بخصوص جهان اسلام وغرب مسائلی که بایددردانشگاه هایمان درقالب کرسی های آزادفکری ویاکرسی های آزاداندیشی مطرح وتبیین شودازاین دست است(البته انشاالله که دوستان بزرگوارتفاوت کرسی های آزاداندیشی راباکرسی های آزادفکری وتفاوت اینهارابامناظره وتریبون آزاد و میزگردمیدانند!!!!!!!!
):
 1. لزوم پرداختن به مسئله جهاداقتصادی واقتصادمقاومتی
 2. عفاف وحجاب
 3. تفکیک جنسیتی,آری یاخیر؟وتأثیرآن برکیفیت علم آموزی وپایبندی به تقیدات دینی
 4. بیداری اسلامی وفتنه سوریه وچیستی وچرایی دخالت ترکیه
 5. علم وفن آوری ومسئله تولیدثروت
 6. سرمایه داری آری,سرمایه سالاری خیر
 7. منتظرپروری برای انقلاب مهدوی ومدیرپروری برای حکومت مهدوی
 8. سیاست خارجه کشورونقش ایران درمسائل دنیاوبیداری اسلامی
 9. مسائل سیاسی داخلی وانتخابات ریاست جمهوری یازدهم
 10. ولایت فقیه وچالش های فکری آن
 11. حمایت ازکاروسرمایه ایرانی وملی

  وبسیاری مسائل دیگر,که فعلااینها به ذهن حقیررسید.امامهم ترازبرگزاری کرسی هاتوجه به بالابردن معرفت وبصیرت درخودمان ودانشگاهمان است,اگرمیخواهیم کارمان اثرداشته باشدبایداولاخوب کارکنیم,ثانیااخلاص داشته باشیم وهر روز دغدغه هایمان رابرای خودمان ودیگران مرورکنیم تاخدای نکرده به رکود وفراموشی منجرنشود!
  دو,سه موردازوظایف اساسی مادانشجویان که دربیانات همیشگی رهبرعنوان میشودبانظربنده اینهاست:
  • مطالبه جدی وعمیق ازهمه مسئولین برای پیگیری اهداف انقلاب اسلامی
  • تبیین مسائل وابهام زدایی دربین افکارعمومی بویژه دانشگاهی ونیزبه هوش بودن وتوجیه بودن خودمان
  • گفتمان سازی مطالبات رهبری ومطالبات اسلامی_انقلابی
   که همه اینها مستلزم آرمانگرایی وبصیرت وداشتن روحیه انقلابی وجهادی است.

  امروزبفرموده مقام عظمای ولایت:"جنگ,جنگ اراده هاست."پس دوستان اراده کنیم برای تغییروتحول وعزممان راجزم کنیم برای یک خیزش بلند(انشاالله)

  انشاالله که دوستان,همه فعالیت مجازی خودرا هدفمندکرده وبرای هم دعاکنیم.


  التماس دعای فرج:(اللهم عجل لولیک الفرج واحفظ قائدناالخامنه ای وأیدامامناالخامنه ای)

  آزاد فکری
  http://ghiam.ir/wp-content/uploads/2012/07/korsi.ir_.jpg

نوشته شده در پنجشنبه 2 شهریور 1391 ساعت 07:20 ق.ظ توسط سفیر نفیر گل گفته ها: |

دیروزکه باخواهرم رفته بودیم چادرمشکی بخریم,قیمت هاخیلی بالابوداز23,000تومان تا100,000تومان .ولی بهرحال ازهمان فروشگاه اول خریدکردیم و2تاقواره چادری باقیمت 60,000تومان که جزوچادرهای حریراسودمعمولی بودروخریدیم یعنی مجموعا120,000وقتی ازفروشگاه بیرون اومدیم خواهرم گفت که داخل فروشگاه آدرس یک مانتوفروشی روزده بودکه اجناسش خیلی ارزون بودبیایه سربریم.من گفتم حتمااجناسش بنجوله که اینقدرارزونه ولی چون تومسیرمون بودرفتیم وقتی واردفروشگاهش شدم ازخودم خجالت  کشیدم  جراکه همه مانتوهاش بقول خودم گل ومنگولی وقرمزوسبزوآبی وگشادونازک وزشت بود,حالافک میکنیدقیمتش چندبود؟باورتون میشه فقط12,000تومان و15,000ونهایتا20,000سریع اومدم ازفروشگاهش بیرون به خواهرم نگاه کردم وجفتمون خنده تأسف برلبمون نشست.خواهرم گفت یک خانم محجبه اگربخوادمتشخص وزیبالباس بپوشه بایدکم کمش یا180,000170,000تومان لباس بخره اماخانمی که فقط بخوادطبق مدروزپیش بره ومثل بقیه باشه وحجاب هم براش مهم نباشه میتونه با70,000تومن لباساشوبخره یعنی یه چیزی کمتر ازنصف قیمت وقتی سرانگشتی حساب وکتاب کردم دیدم واقعاهمینطوره!!!!!!!!!!وفقط پولی که یک خانم چادری بابت چادرمیده میشه کل هزینه لباسای یه خانم غیرچادری!

خانم باحجاب اسلامی:

چادر=60,000ت+12,000ت دستمزددوخت =72,000ت/مانتو=35,000ت/شلوار=20,000ت/جوراب=2,000ت/ساق دست(آستینچه)=2,000ت/حجاب برای زیرشال یاروسری=5,000ت/مقنعه یاروسری یاشال=بین5,000ت تا12,000ت/کفش=30,000ت

خانمی که بیشترطبق مدلباس میپوشه وچندان تقیدی به حجاب البته ازنوع اسلامیش نداره!!!:

مانتو=25,000ت/شلوار=20,000ت/جوراب=اگرنازک باشه500تا1000که البته دراغلب مواردجورابی وجودنداره/روسری یاشال=بین7,000ت تا12,000ت/کفش یاصندل=17,000ت

ناگفته نمانداین قیمت هاروباتوجه به قیمت توی شهرای بزرگ گفتم وتخمینیه وتقریبا باتخفیفی که خانمهاازفروشنده میگیرنددرنظرگرفتم وهمچنین مغازه هاوفروشگاه های سطح شهرمدنظرم بود نه بالای شهر!!!!!!!!!!!!!!ضمنابعضی ازهمین خانومای قسم دوم بیشترپولشونوبه خریدلوازم آرایش اختصاص میدن.البته بازم بگم من فقط دوگروه روباهم مقایسه کردم وافرادی که مارک لباس خیلی براشون مهمه وازفروشگاههای گرون شهرخریدمیکنند وشایدبالای500,000تومان هم لباس بخرندرونگفتم خانمای باحجابی که خیلی کمتراز60,000تومن قیمت کل لباساشونه رونگفتم.اضافه کنیدبه هرکدوم ازاین تیپ هاهزینه لوازم آرایش  وکیف های قرمزوآبی ومنگوله دارونگین داررو!حالااگرکسی لباس یاکفش مناسب شأن وشخصیتش پیدانکنه بایدسفارش بده وبدوزه اضافه کنیددستمزددوخت یک پارچه خوب روبه همه انچه گفته شد!

به همه اینهااضافه کنیداین روکه چرانبایدچادرکه بسیاری ازخانمهای جامعه مامیپوشندمثل نان که پرمصرف ترین موادغذاییه وارزان ترینشون دردسترس همه وارزان باشه وچراتولیدات چادرایرانی توی بازارکمه یااگرم هست همه فروشنده هامیگن چادرامون مال کره یاچینه!والبته باقیمت بالا

اماعوضش تادلتون بخوادلباسهاومانتوهایی توبازارهست که اصلاحجاب مناسبی ندارندبخصوص اگه قرارباشه بدون چادراستفاده بشن وبه رنگهای متعددوجذاب والبته بنظرمن جلف وزشت یاخیلی گشادویاتنگ وبه اصطلاح اندامی!

کفش هم اگه دنبال اجناس بنجول وارزون باشی وبخصوص صندل هایی که همه باعث کمردردوپادردمیشن  زیادپیدامیشه.

دیگه ازحوصله خارجه اگه بخوام درمورداین موضوع صحبت کنم,شایدفقط درددلی بود وگلایه ای ازوضعیت پوشش وبعدقیمت هادرکشور!

که البته من فک نمیکنم اینهااتفاقی باشه واصلااهدافی پشتش نباشه ,اهدافی مثل خسته کردن چادری هاازچادرسرکردن,مثل طرح یکسان سازی پوشش,مثل گرفتن حق انتخاب ازمردم,مثل فراموش کردن فرهنگ بومی هرمنطقه وهرشهروحتی هرکشور,مثل یکسان شدن زن ومرد,مثل کمرنگ کردن دین وبعدازبین بردنش,مثل خیلی ازکلاه های گشادی که تاحالاسرمون گذاشتن,ایکاش خانمهابیشترتوجه میکردند.ایكاش!


نوشته شده در شنبه 14 مرداد 1391 ساعت 02:12 ب.ظ توسط سفیر نفیر نظرات |

اعضای خانواده فردا به کیش میروندامامن دلم لک زده است برای کربلا!!!!!!!!!!!!

کربلا

یعنی میشه یباردیگه ضریح شش گوشه روببینم؟!

آقا! اگرنیایی و بالی نیاوری

ازدست میرودسفرکربلای ما


نوشته شده در چهارشنبه 24 خرداد 1391 ساعت 06:05 ب.ظ توسط سفیر نفیر نظرات |

 

میلادجوادالأئمه مبارک باد!

السلام علیک یاامام الرئوف یاامام رضا(ع)


نوشته شده در جمعه 12 خرداد 1391 ساعت 11:28 ق.ظ توسط سفیر نفیر نظرات |

اصلا معلوم نیست که این 200 نماینده ی جدیدو90 نماینده قبلی درمجلس چه ....می کنند؟که بازهم بایداشتباهی چنین بزرگ رخ دهدو"علی لاریجانی"بشودصدرنشین بهارستان!

آخرنفهمیدیم این دعوای اصولگرایی که جبهه ی اصولگرایی را شقه شقه کرد به چه کارشان آمد؟مگرقرارنبود جبهه ی پایداری بیاید وبماند تاساکتین فتنه وموافقین فتنه پست های کلیدی راتصاحب نکنند؟ایانتیجه هرافراطی,تفریط نیست؟

نمیدانم ولی واقعا چه میشودکه نماینگان این مملکت اینقدرعوام میشوند؟اگرنگوییم باندبازی و...صورت گرفته,واقعاچه میشودکه هیئت رئیسه مجلس راافرادی چون لاریجانی وباهنر محافظه کاربایدتصاحب کنند؟چه نوجیهی دارند؟مگرفرداصلحی درمیانشان نبوده؟مگرحدادعادلی درمیانشان نبوده که ازفرط بی کسی به لاریجانی رأی بدهند؟

نمیدانم چه بگویم وازچه چیزی بنالم؟ولی واقعابایدکاری کرد نباید نشست و دست روی دست گذاشت تادوباره مجلس 8ام تکرارشود!نبایدساکت ماند تادوباره بستری برای حوادثی همچون حوادث سال 88فراهم شود!

 "باید بیداربودوبیدارماند."اصلا من فکرمیکنم مشکل عمده این کشور و نظام اینست که اگرفرد انقلابی ای هم داشته باشد کمترتا آخرکار انقلابی می ماند,ما نیاز به انقلابی هایی داریم  که انقلابی بمانند! ما نیاز به نیروهای هم تراز انقلاب داریم .انقلاب ما وآرمان های ما هنوزهم به ظهور و بروزنرسیده وثمر نداده است.

 • پس کی قراراست اصل 44قانون اساسی که سالها ازتصویب آن بعدازانقلاب می گذرد اجرایی شود؟
 • پس کی قراراست اقتصاد مادیگر نفتی نباشد و وابسته به نفت نباشد؟
 • تاکی قراراست فقط اسما مجلس در رأس امورباشد ولی رسما نباشد؟اصلا ایکاش امام روح الله عزیز(ره)نگفته بود که:"مجلس بایددر رأس امورباشد",تاماهم این همه ازبی کفایتی مجلس نمی نالیدیم!!!

رهبرم چقدر از بصیرت گفتی وچقدر ما بی بصیرتی کردیم؛چقدرتو هشدارمان دادی,أصلح را معرفی کردی وچقدر ما به خاکی زدیم وتوخون دل خوردی!چقدرما گفتیم :ما اهل کوفه نیستیم علی تنها بماند؛اماچقدرتنهایت گذاشتیم!

 • ازکدام دردباید بنالیم براستی از کدامین درد؟؟؟؟؟؟
 • ازتوهین وهتک حرمت به امام مظلوممان امام عزیزمان امام هادی النقی(ع)؟
 • ازبی حجابی درجامعه که دراین فصل بابهانه وبی بهانه به اوج خودش می رسد؟
 • ازفضاهای بسته وخفقان حاکم برمحیط های علمی ودانشگاهها وتبدیل شدن دانشگاهها به مدرسه ای صرفا برای درس خواندن ومدیریت های سلبی وبعضا بی مدیریتی های غیراسلامی وغیرعقلانی؟
 • ازمدیرانِ به فکرِ صندلی وپست و کارمندانِ به فکرِجیب ونانِ شب که اندک دغدغه ای نسبت به درست انجام دادن کارهایشان ندارند؟
 • ازسینما وتلویزیونمان که ألحق سینمایمان گیشه است وتلویزیونمان خاله بازی!(ناگفته نماند فیلم زیبای اخیر"روزهای زندگی"ساخته پرویز شیخ طادی به حق شایسته دیدن وتقدیراست!)
 • ازجزیره ای کارکردن درفضای فرهنگی وعدم وجود وحدت درکارها؟
 • ازشعاردادن هاوعمل نکردن ها؟
 • ازتکرار تاریخ وعبرت نگرفتن های ما؟
 • از آنهایی که نان انقلاب را میخورند ونان انقلاب را آجر می کنند ونام انقلاب را بدنام می کنند؟
 • ازاندیشه های امام راحل عزیزمان که به موزه ها سپرده اند؟
 • ازکجا؟ازچه کسی؟وازچه؟

بیاییم دست دردست هم دهیم ودرجبهه فرهنگی انقلاب بسازیم ازنو انقلابمان راوبگوییم آرمان هایمان را ویادبیاوریم شهدایمان را وعمل کنیم به آنچه وظیفه ماست وازخودشروع کنیم!سعی کنیم لاأقل کمتربخوابیم وبیدارترباشیم؛شهیدعزیزدکتربهشتی میگوید:"دانشجو مؤذن جامعه است اگرخواب بماند,نماز امت قضا میشود."

نه تنها فردای این مملکت که امروز آن وبلکه گذشته آن هم مالِ ماست,مالِ نسلِ ماست,مالِ خودِخودِ ماست.پس بخوانیم گذشته مان را,تاریخمان را,وبسازیم حالمان راوآرزوهای خوب کنیم برای آینده مملکتمان وبرایش تلاش کنیم.

شهیددکتربهشتی می فرماید:"انقلاب ما,انقلاب آرمان هاست نه انقلاب تسلیم واقعیت ها؛ماانقلاب کرده ایم که واقعیت هاراتغییردهیم نه اینکه آنها رابپذیریم!"

یا هادی النقی(ع)أدرکنی!!!

 


نوشته شده در پنجشنبه 11 خرداد 1391 ساعت 10:28 ب.ظ توسط سفیر نفیر نظرات |

به کوری دوچشم آن حقیری

که ازفرط حقارت بددهانست

به هردیواراین دنیا نوشتم

"نقی"زیباترین نام جهانست

*************

این سنگ خدایان که تبر می شکنند

روزی که بیایی از کمر می شکنند

بردار تبر را و بزن ابراهیم!

بت های بزرگ زودتر می شکنند

از مزرعه های کوچک بعضی ها

برچیده شود مترسگ بعضی ها

آقا!خودمانیم چه کیفی دارد

وقتی بزنی به برجک بعضی ها

السلام علیک یاعلی بن محمد(یاامام هادی(ع))

حکم اعدام برای شاهین نجفی، کمپین یادآوری امام نقی ع ، توهین به امام نقی ع ، آهنگ ترانه جدید شاهین نجفی ، متن کامل آهنگ شاهین نجفی نقی ع


نوشته شده در چهارشنبه 10 خرداد 1391 ساعت 07:08 ب.ظ توسط سفیر نفیر نظرات |

امروز خیلی چیزهای قشنگی یادگرفتم

خیلی به رذائل اخلاقی خودم پی بردم

خدایاشکرت که منو آگاه کردی هشیارکردی

3ساعت دیگه باید پا شیم برای سحری دیگه بایدبرم بخوابم

ای خدای رجب بحق ماه رجب منو ببخش

خدایاکمکم کن تاگناه نکنم!

یامن أرجوه لکل خیر و....


نوشته شده در پنجشنبه 4 خرداد 1391 ساعت 12:55 ق.ظ توسط سفیر نفیر نظرات |

صبرکن سهراب!گفته بودی قایقی خواهم ساخت...قایقت جادارد؟من هم ازهمهمه اهل زمین دلگیرم.

هواکه گرم ترمی شود نگرانی ام بیشترمیشوداصلا انگارزمستان رابیشتردوست دارم نه!! اشتباه نشودنگران آب شدن یخ های روی قله هانیستم دراین هوای گرم،نگران آب شدن وازبین رفتن حیا وعفت هستم.اینکه به بهانه گرمی هوا هرجورلباس وتن پوشی راببینی درخیابان های شهر!!

چون محل زندگی ام دردانشگاه است بعدچندوقتی که برای خریدکتاب یالباس یاکارهای دیگربه مرکزشهرمی روم انگارمدتی است ازجامعه دوربوده ام انگارآدم هاباتو غریبه اند انگاراینجا یک جای دیگری است قیافه هاعجیب شده اند باخودت می گویی این "مدل های مو و لباس" آیاصرفاچاره ای برای خنک شدن دراین هوای گرم است؟این لباس های نازک بدن نماو کوتاه وتنگ وبعضا گشاد و زشت هم آیا؟

شایدزمستان بهترباشد،لااقل به بهانه سردی هوا،پالتویی،کلاهی،شالی وحتی چکمه ای !بازهم قابل تحمل تربود!

هرچنددردانشگاه هم خداروشکر!!!بی نصیب نیستیم ازدرک ودیدن مدل های جدید مقنعه ولباس وشلواروکفش!

 ایکاش تابستان نمی آمدیااینکه زودترتمام می شد!  

حجاب,لوازم آرایش,زن,وارونه,ماتیک,بی حجابی,مانتو,مو,کاریکاتور,طنز,cartoon,woman,gerl,دختر,خیابانی,ولگرد,ساک,کوله پشتی,شلوار کوتاه,روسری,ایران,بزک


نوشته شده در دوشنبه 25 اردیبهشت 1391 ساعت 12:54 ق.ظ توسط سفیر نفیر نظرات |

گاهی که دلت ازروزگارمیگیردودلگیرمیشود,نمیخواهی دیگرحرف بزنی,آنقدرازغوغاکردن خسته میشوی  که دلت میخواهدایکاش توهم به "سکوت"به مقام سکوت میرسیدی!

دلت میخواهدکنایه بگویی اصلا انگار نمیخواهددلت که مثل آدم !!حرف بزنی همه اش بدنبال استعاره میگردی!بجای آنکه ازدنیای مجازی به حقیقت هاپی ببری ازحقایق جدامیشوی غرق درفضای مجازی میشوی.

انگارنه توحرف کسی رامیفهمی نه هیچ کس حرف تورا!

وقتی که میبینی خدایت هرلحظه تورا غرق بوسه های محبتش میکند درحالیکه تو مدام درغفلتی دلت میخواهد نباشی,عدم شوی!

به کربلایت میبرد! ازکربلا بیش ازاین جمله نتوانم گفت که:الحق که کربلا نرفتن یک دردبودوکربلارفتن هزاردرد!!!    "السلام علیک یااباعبدالله"

 توفیقی نصیبت مکند که مکررا به خانواده های شهدا سربزنی وبهتربگویم منت سرت بگذارندو تو رابه خانه هایشان بپذیرندو راه بدهند!

شب شهادت حضرت زهرا(س)2شهیدبه دانشگاهت بیایندتانگاه های توراشرمنده کنندو پی درپی  بدهکارشان شوی.بعدهم برگزاری یادواره شهداو حضورگرم خانواده هایشان وآن شب تومست شده بودی,سه شنبه شب(19/2/91)رامیگویم که پس ازبازگشت ازکارگاه نفست بالانمی آمد,دریادمان شهدانشسته بودی وبایکی ازهمکلاسی هادرباره نحوه اشتغال زنان درجامعه و وظایف زن حرف میزدی بعدازاینکه حسابی مخت سوت کشیدو چندان هم به نتیجه نرسیدید بابروبچه های بسیج به حرم شهدای گمنام  رفتی راستش "گریستنت"نمی آمدمحو"نگریستن"شده بودی؛بغض سراسروجودت راگرفته بودنه تنها راه گلویت را!

آخرآن شب دانشگاهمان میزبان شهداوخانواده هایشان بود,دانشگاه هوای آمدن شهداراداشت.

انگارنفست بالا نمی آمد؛شب شده بود,باد می وزید اما توغرق عرق شده بودی,دنیایت گرفته شده بود.به مسجدرفتی نمازت راکه خواندی بغضت همچنان بودگریستی ازدست خودت,اززمانه,ازاتفاقاتی که سرکلاس ودانشکده وکارگاه افتاده بود,ازرفتاروحرف های بچه ها!میروی برای رسیدن به مراسم یادواره شهدا اماانگاردلت زودترازپاهایت حرکت میکنند,نمیتوانی واردمراسم شوی سراسیمه ای  میروی دراتاقکی تااندکی بغض رهایت کندوبتوانی گریه کنی!

سراسروجودت دردشده وخودت هم نمیدانی چه مرگت است!ناگهان می افتی,دست وپایت می لرزد,تمام بدنت بی حس شده است,فقط سعی میکنی دادبرنی امانفست به شماره افتاده وبالانمی آید,به خودمیپیچی,ناگهان یکی ازدوستانت سرمیرسد.میرودوپس ازچنددقیقه نگران ومضطرب باپرستاری بالای سرت  می آیندوتورابا آمبولانس به درمانگاه میبرند.ضربان قلبت زیادشده ونفست به شماره افتاده است,دکترفشارت رامیگیردومیگویدکه نرمال است میگوید که عصبی ومضطرب هستی!برای استراحت باید روی تخت بخوابی وقرصی هم بخوری.دهانت وچشمت ازاول بازنمیشود,لبت ودستانت خشک وبی حس شده اند اماصداهارامیشنوی.چقدرشرمنده دوستت شده ای آنقدرکه تمام زمان مراسم راباتودردرمانگاه مانده است.بعدهم برای اینکه ازدست پرستاررهاشوی بعدازاینکه بی حسی بدنت برطرف میشود؛میگویی حالت خوب است وبااینکه به تومیگویندبایدچیزی بخوری وبعدهم استراحت کنی وبخوابی,میروی تادرمراسم باشی اما وقتی میرسی موقع خداحافظی است!!!

آآآآه چه شب عجیبی بود,چقدرهواشرجی بود,چقدردلم گرفته بودوچقدرچشمان گنهکارم ابری بود...نگاهم خیره مانده بود و وجودم بی تاب شده بود.

معلق بودم وهنوزهم!

 هوای خانه دلگیر میشود گاهی                              ازاین زمانه دلم سیرمیشودگاهی

مبرزموی سپیدم گمان به عمردراز                           جوان زحادثه ای پیرمیشود گاهی    

  


نوشته شده در پنجشنبه 21 اردیبهشت 1391 ساعت 04:25 ب.ظ توسط سفیر نفیر نظرات |

چون میسرنیست برمن کام او

عشق بازی می کنم با نام  او

یاحسین،یاعباس،یاکربلا


نوشته شده در یکشنبه 27 فروردین 1391 ساعت 11:54 ب.ظ توسط سفیر نفیر نظرات |


Design By : Pichak